top of page

Privacyverklaring

Kunstpraktijk lvb art / Lisanne van Brakel, gevestigd aan Haagweg 137A, 4812 XB Breda, Noord-Brabant (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

E-mailadres: lisannevanbrakel@hotmail.com

 

Website: https://www.lisannevanbrakel.com

 

Postadres: Eikstraat 10, 4814 HM Breda, Nederland

Persoonsgegevens die lvb art / Lisanne van Brakel verwerkt

lvb art / Lisanne van Brakel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van lvb art / Lisanne van Brakel en/of omdat je deze gegevens zelf aan lvb art / Lisanne van Brakel verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die lvb art / Lisanne van Brakel verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die lvb art / Lisanne van Brakel verwerkt

De website en/of dienst van lvb art / Lisanne van Brakel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

lvb art / Lisanne van Brakel kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

lvb art / Lisanne van Brakel raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat lvb art / Lisanne van Brakel zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met lvb art / Lisanne van Brakel via lisannevanbrakel@hotmail.com, dan verwijdert lvb art / Lisanne van Brakel deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag lvb art / Lisanne van Brakel persoonsgegevens verwerkt

 

lvb art / Lisanne van Brakel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het opstellen van een opdrachtbevestiging of factuur met daarin de benodigde persoonsgegevens;

- Het afhandelen van jouw betaling (zo wordt jouw bankrekeningnummer alleen geraadpleegd wanneer 

  je recht hebt op restitutie);

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de diensten die lvb art / Lisanne van Brakel

  verleent te kunnen uitvoeren;

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

lvb art / Lisanne van Brakel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van lvb art / Lisanne van Brakel) tussen zit.

 

Hoe lang lvb art / Lisanne van Brakel persoonsgegevens bewaart

 

lvb art / Lisanne van Brakel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. lvb art / Lisanne van Brakel hanteert de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens: je naam en e-mailadres worden bewaard voor een termijn van 2 jaar (met ingang van het moment waarop je lvb art / Lisanne van Brakel per e-mail benadert).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

lvb art / Lisanne van Brakel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van lvb art / Lisanne van Brakel met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. lvb art / Lisanne van Brakel zal je van tevoren altijd om toestemming vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die lvb art / Lisanne van Brakel gebruikt

 

lvb art / Lisanne van Brakel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door lvb art / Lisanne van Brakel en heb je het recht

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij lvb art / Lisanne van Brakel een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover lvb art / Lisanne van Brakel van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lisannevanbrakel@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt lvb art / Lisanne van Brakel je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan

het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. lvb art / Lisanne van Brakel reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. lvb art / Lisanne van Brakel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe lvb art / Lisanne van Brakel je persoonsgegevens beveiligt

 

lvb art / Lisanne van Brakel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lvb art / Lisanne van Brakel via lisannevanbrakel@hotmail.com.

lvb art Logo Home
bottom of page