Selecteer een categorie / Select a category

Vrij werk

 

Het autonome werk van lvb art / Lisanne van Brakel belicht voornamelijk het spanningsveld

tussen natuur en kunstmatigheid en vindt haar uitdrukking in verschillende disciplines.

  Gedreven door de impact van de mens op de natuur en het risico van de huidige

samenleving, waarin technologie de mens distantieert van zichzelf en zijn omgeving,

streeft lvb art / Lisanne van Brakel ernaar om de mens weer dichter bij zichzelf te brengen,

los van materialiteit. En het zijn juist materialen en objecten die lvb art / Lisanne van Brakel

gebruikt om tot deze essentie te komen.

De vaak performatieve werken die hieraan gehoor geven, kenmerken zich veelal door hun

surrealistische, imaginaire accenten en speelse karakter, welke tevens op een interactieve

manier uitnodigen om (voor)oordelen te doorbreken, de "homo ludens" (Latijn voor spelende

mens) in de toeschouwer te laten thuiskomen en kleine details te kunnen (her)waarderen,

ofwel te kunnen filteren uit de overweldigende ruis waaraan we dagelijks worden blootgesteld.

De tekeningen, illustraties en schilderijen getuigen van een bekwaamheid die het resultaat is

van een jarenlange autodidactische werkwijze. Ook binnen deze discipline drukken de werken

van lvb art / Lisanne van Brakel zich uit in diverse stijlen; van een beheerst realisme en losse

schetsen tot cartoonesk en suggestief. Een veelvoorkomend thema is dieren - met name dieren

van de familie der paardachtigen - die vaak naar de waarneming zijn gevormd. Daarnaast

verraden de werken een voorliefde voor de natuur en een fascinatie voor indrukwekkende

omgevingen. Maar ook fantasierijke figuren, unieke scenario's en beelden vanuit een

herinnering verschijnen zo nu en dan op het doek, papier of andere ondergrond.

Typerend aan het tweedimensionale werk is de vaak gedetailleerde uitwerking,

voorzien van heldere kleuren en gecombineerd met een overtuigende

lijnvoering/penseelstreek. 

Autonomous work

The autonomous work of lvb art / Lisanne van Brakel mainly highlights the tension between

nature and artificiality and finds its expression in different disciplines.

Driven by the impact of humans on nature and the risk of today's society, in which technology

distances humans from themselves and their environment, lvb art / Lisanne van Brakel strives

to bring humans closer to themselves again, regardless of materiality. And it is precisely

materials and objects lvb art / Lisanne van Brakel uses to achieve this essence.

 

The often performative works that respond to this, are frequently characterized by their

surreal, imaginative accents and playful aspects, which also invite in an interactive way

to break through (pre)judgments, to bring back the "homo ludens" (Latin for playing human)

in the spectator and to be able to (re)appreciate or filter small details out of the

overwhelming noise to which we are exposed everyday. 

 

The drawings, illustrations and paintings attest to a skill that is the result of a self-taught

method which has been used for years. Also within this discipline, the works of lvb art / 

Lisanne van Brakel express themselves in various styles; from an accurate realism and loose

sketches to cartoonish and evocative. A common theme is animals - especially animals

from the equine family - which are often represented by observation. In addition, the

works reveal a predilection for nature and a fascination for impressive environments.

But also fantasy figures, unique scenarios and images from a memory occasionally

appear on canvas, paper or other surface. Typical of the two-dimensional work is

the often detailed expression, provided with bright colours and combined

with a convincing line/brushstroke.

 

Performance Province
Sculpture State
Drawing District
Painting Pasture